Recerques ICA

Presentació social del cos: Guineo-equatorians a Barcelona

El cos ocupa un espai de centralitat per a la relació individu/societat, especialment pel que es refereix a aspectes identitaris -individuals i col·lectius- però també d’agència humana sobre les estructures socials. Si això és així, l’estudi sistematitzat sobre la presentació social del cos (PSC) en relació a un col·lectiu concret ens aportarà dades rellevants per al seu coneixement, i en el cas concret d’un col·lectiu immigrat, aquestes dades seran així mateix rellevants per al context social amb el qual conviu. El que es proposa en aquest projecte és treballar la problemàtica de la PSC en un col·lectiu concret, en aquest cas el de guineo-equatorians residents a Barcelona i àrea metropolitana.

La finalitat del projecte consistia bàsicament a realitzar un treball de camp a Barcelona i àrea metropolitana per tal de recollir dades empíriques que ens permetessin acomplir els següents objectius generals:

Aprofundir els nostres coneixements sobre la realitat dels guineo-equatorians residents a Barcelona mitjançant el marc teòric de la presentació social del cos.

Sistematització d’un corpus teòric i metodològic sobre la presentació social del cos susceptible d’ésser emprat en recerques sobre altres col·lectius.