Recerques ICA

Pla de la Ribera: el veinat contra la dictadura

La importància d’un treball sistemàtic sobre la recuperació de la memòria històrica de les lluites veïnals de l’última època del franquisme se’ns va fer evident en el curs de la investigació que vam realitzar sobre l’oposició al Pla de la Ribera durant els anys 1965-1975. Estudiar el desenllaç d’aquesta oposició, que va coincidir amb el naixement de les primeres Associacions de Veïns, ens ha obert una sèrie de perspectives sobre les relacions entre els diferents grups de població implicats i sobre el clima polític i social del final del franquisme. Els objectius a treballar que vam determinar al moment de la redacció del projecte eren: esbrinar quines eren les demandes veïnals enfront del Pla de la Ribera, reconstruir com es formaren les xarxes de resistència, estudiar les formes que adoptà la oposició a les reformes urbanístiques, i les respostes que les mobilitzacions veïnals van rebre per part de l’administració. Durant el curs de la investigació vam identificar altres problemàtiques sorgides per la pròpia metodologia emprada, es a dir la comparació entre fonts escrites i fonts orals. El nostre treball va incloure el buidat d’arxius, la recopilació de bibliografia i alhora el treball de camp, a través d’entrevistes i històries de vida; la integració d’aquest dos tipus de fonts va portar a la llum moltes contradiccions entre els diferents discursos, l’estudi de les quals va ser central per la nostra anàlisis.

Arxius relacionats

http://periferiesurbanes.org/wp-content/uploads/2010/11/MEMORIA-FINAL-PLA-DE-LA-RIBERA.pdf