Recerques ICA

Expressions del Bayefallisme a la ciutat de Barcelona

La recerca ha procurat ampliar el coneixement del bayefallisme – una corrent de la confreria sufí de la Mouridiyya– i del paper que juga al si d’alguns grups de la comunitat senegalesa a Barcelona. A partir d’aquest model etnogràfic, l’objectiu ha estat saber quin paper juga la religió a l’hora de fer front a la precarietat material, cultural i simbòlica i a l’assetjament policial, mediàtic i social que la majoria d’aquest i d’altres col·lectius migrats han de sofrir. Es tracta d’entendre la configuració de les dinàmiques de relació entre allò religiós i allò secular en una societat complexa i canviant com és la societat catalana i fer-ho en el marc dels processos d’estigmatització inherents a grups sotmesos a noves i velles formes d’exclusió. La principal finalitat d’aquesta recerca ha estat, per tant, contribuir a comprendre la idiosincràsia dels vincles entre religió, desigualtat, conflicte i espai urbà, tot plegat en un camp marcat pels llocs comuns i les incomprensions com és l’islam.