Recerques ICA

Els ensenyaments i aprenentatges cooperatius: reptes, propostes i experiències significatives per al cooperativisme contemporani a Catalunya

Per tal d’abordar de manera exploratòria la situació del cooperativisme a Catalunya, i més concretament pel que fa a la seva dimensió educativa i formativa hem realitzat principalment durant els mesos de juny i juliol de 2014 una cerca i revisió bibliogràfica que ens ha permès confeccionar i classificar un ampli llistat bibliogràfic així com elaborar un llistat de recursos cooperativistes.
Aquesta tasca, que si bé s’ha desenvolupat de manera més intensiva els primers mesos de la recerca però que és transversal a la mateixa, ens ha servit per dissenyar i preparar el treball de camp, que ha consistit fonamentalment en la realització de 15 entrevistes a membres de cooperatives i a promotors i estudiosos del cooperativisme; i això tant pel que fa al cooperativisme de més llarga tradició com del que actualment està sorgint. Les entrevistes han girat al voltant d’aspectes tals com la identitat de la cooperativa i/o entitat de la qual l’interlocutor és membre, de les tasques o activitats que aquest desenvolupa, de la situació del cooperativisme contemporani i dels principals reptes que aquest està afrontant, i això molt en particular pel que fa a l’educació i la formació cooperatives, i finalment d’aquelles experiències que les persones entrevistades consideren significatives per tal d’entendre tant el passat com el present del cooperativisme a Catalunya i, en conseqüència, per fonamentar el seu futur immediat.