Recerques ICA

El Museu Etnològic i de Cultures del Món, cultura material i sabers locals cap a l’educació per la sostenibilitat i la convivència

Aquest projecte dóna continuïtat a la recerca del 2017, sobre els continguts pedagògics del MUEC, possant l’accent en aquesta segona recerca, en la sostenibilitat en els museus. Ja sigui per desenvolupar un centre d’interès actualment sensible socialment i que podria portar més públic al MUEC, com de difusió de l’antropologia amb una visió crítica del terme i de les pràctiques materials, com de difusió del patrimoni etnològic i del patrimoni del museu en particular.

La voluntat de la recerca, va ser explorar quines possibilitats hi hauria de
treballar la sostenibilitat al programa pedagògic del MUEC. Es van tenir en
compte quines inquietuds i interès tenen les escoles de Barcelona (el públic
potencial més important per al MUEC) i quines ofertes educatives fora de l’aula ja existeixen. Per portar a terme la recerca, es van fer visites a diferents escoles i museus.

L’equip investigaor, va revisar com es concep i problematitza el terme
sostenibilitat i quina visió crítica aporten les ciències socials, copsant quin
interès desperta socialment en àmbits que no estan relacionats amb l’educació, tot constatant la preocupació que les formes de vida actuals comprometen la qualitat de vida a mig i llarg termini i que cal fer esmenes.