quaderns

NORMES DE PRESENTACIÓ

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA REVISTA QUADERNS DE L’INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Els textos es poden redactar en català, castellà, francès, anglès o portuguès.

2. Cal presentar els treballs a www.antropologia.cat/quaderns (no s’admetran per correu electrònic o cap altra canal).

3. Els articles han de tenir una extensió d’entre 6.000 i 8.000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum. Les ressenyes han de tenir entre 800 i 1.000 paraules i els apunts etnogràfics, notes de recerca i comentaris entre 3.000 i 5.000.

4. En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de màxim 200 paraules, en la llengua del text i en anglès. En el cas d’articles redactats en anglès, el resum en anglès també ha de ser traduït al català o al castellà. El resum ha d’incloure un màxim de 6 paraules clau. Totes les traduccions han d’estar verificades lingüísticament.

5. El títol ha d’anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. Sota l’encapçalament, en minúscula, cal escriure el nom i cognoms de l’autor/a i sota el nom, en cursiva, la institució científica a la qual està vinculat/da.

6. Els subtítols s’escriuran en negreta.

7. Les citacions inferiors a quatre línies s’inclouran en el text principal entre cometes, i les superiors en un paràgraf independent del text principal sense cometes.

8. Les referències bibliogràfiques s’han d’incloure en el text com segueix: (Said 1990: 223).

La presentació de la bibliografia, al final del text i per ordre alfabètic, ha de seguir el model indicat en el requadre final.

9. Cal presentar dues versions de l’article: una amb les referències de l’autor/a i l’altra anònima (sense referències que el/la puguin identificar).

10. En un full a part cal adjuntar el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça institucional i la personal o de contacte, el telèfon i el correu electrònic.


NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A LA REVISTA QUADERNS DEL INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1. Los textos se pueden redactar en catalán, castellano, francés, inglés o portugués.

2. Hay que presentar los trabajos a www.antropologia.cat/quaderns (no se admitirán por correo electrónico o ninguna otra canal).

3. Los artículos deben tener una extensión de entre 6.000 y 8.000 palabras, incluyendo la bibliografía, las notas a pie de página y el resumen. Las reseñas deben tener entre 800 y 1.000 palabras y los apuntes etnográficos, notas de investigación y comentarios entre 3.000 y 5.000.

4. En el caso de los artículos, al final del texto y después de la bibliografía, hay que redactar un resumen, de máximo 200 palabras, en la lengua del texto y en inglés. En el caso de artículos redactados en inglés, el resumen en inglés también debe ser traducido al catalán o al castellano. El resumen debe incluir un máximo de 6 palabras clave. Todas las traducciones deben estar verificadas lingüísticamente.

5. El título debe ir en minúscula y negrita, sin sangrados ni centrados. Bajo el encabezamiento, en minúscula, hay que escribir el nombre y apellidos del autor / a y bajo el nombre, en cursiva, la institución científica a la que está vinculado/a.

6. Los subtítulos se escribirán en negrita.

7. Las citaciones inferiores a cuatro líneas se incluirán en el texto principal entre comillas, y las superiores en un párrafo independiente del texto principal sin comillas.

8. Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto como sigue: (Said 1990: 223).

La presentación de la bibliografía, al final del texto y por orden alfabético, debe seguir el modelo indicado en el recuadro final.

9. Hay que presentar dos versiones del artículo: una con las referencias del autor / a y la otra anónima (sin referencias que el / la puedan identificar).

10. En una hoja aparte se debe adjuntar el nombre y apellidos del autor / a, la dirección institucional y la personal o de contacto, el teléfono y el correo electrónico.