Grups de treball i recerca

Socioantropologia dels mons contemporanis (ERAPI)

Presentació

El grup ERAPI, que es va crear al 1992, té per principals objectius el de propiciar un espai d’estudi, de reflexió i de discussió que permeti desenvolupar treballs que abordin d’una manera complexa, trencant amb els plantejaments més clàssics i tòpics, el camp dels processos identitaris, i dels seus correlats, els alteritaris, així com el d’avaluar amb més fonament el conjunt de dinàmiques associades a les mobilitats contemporànies, especialment pel que fa a les migracions en els contextos europeus i iberoamericans.
Les activitats de recerca, de discussió i de divulgació que des d’un inici el grup realitza s’han centrat en els següents marcs de treball:

·    la reflexió epistemològica i metodològica al voltant dels fenòmens vinculats amb les mobilitats i alteracions socials contemporànies;

·    els models teòrics aplicats a la conceptualització, tant experta com comuna, dels desplaçaments i dels establiments poblacionals, amb els fenòmens i processos socials que els hi són concomitants; i   

·    l’anàlisi d’escenaris o situacions concretes en les quals es manifesten o despleguen els fenòmens identitaris i alteritaris, la qual cosa s’ha abordat especialment en els àmbits de l’escola, la comunicació de masses i altres escenaris de mediació cultural; les estratègies i polítiques urbanístiques i la producció d’imaginaris col·lectius de la ciutat; les diferents organitzacions socioassistencials, les seves formes de gestió i, també, de visibilització d’uns i d’altres col·lectius socials, i en particular de l’immigrant; la publicitat i la cultura política així com el consum i la política cultural; les produccions artístiques i artesanals; i, en definitiva, tots els escenaris en els quals les identitats, i per tant les alteritats, ja siguin culturals, de classe, de gènere, d’edat, etc., s’articulen i manifesten.