Grups de treball i recerca

Perifèries Urbanes

Presentació

El grup de treball Perifèries Urbanes té la finalitat d’estudiar les relacions que hi ha entre les transformacions de l’espai físic de la ciutat i les modificacions de l’estructura social de les comunitats que hi habiten. La correlació i la retroacció entre les formes dels païsatges urbans i dels païsatges humans han constituït la base de nombroses investigacions ja realitzades abans pels membres del grup amb un interés comú: crear un marc formal dins el qual continuar estudiant aquest tipus de dinàmiques fins al moment centrades a la ciutat de Barcelona, tot i que necessariament amb un enfoc comparatiu. El terme perifèria, en aquest sentit, més que una designació geogràfica, és per a nosaltres un objecte de reflexió sobre el centre i els marges de la ciutat; en particular, sobre les correspondències o contradiccions entre marginalitat espaial i marginalitat social al territori urbà.

Amb aquesta perspectiva s’ han realitzat ja estudis al barri del Poblenou i del Raval. Els projectes en curs es centren sobre els barris de La Mina i del Bon Pastor. 

Objectius

L’estudi antropològic i històric de les dinàmiques socials que acompanyen les transformacions de les ciutats.
L'estudi i la problematització de les relacions d'homologia o de retroacció entre espais físics i estructures socials, dins dels àmbits urbans.
L'anàlisis de la construcció, del manteniment i de la contestació de les estructures de poder i de dominació que acompanyen o són recolzades per aquestes organitzacions espaials i socials.
La comparació històrica dels processos de construcció, deconstrucció i reconstrucció de les comunitats humanes a través de les modificacions dels espais físics.
La recopilació de material documental, de fonts escrites i de fonts orals, sobre els processos estudiats i les vivències de les persones que els protagonitzen; i l'anàlisi creuada de les fonts, amb una perspectiva propera a la de la història de fonts orals.
L'elaboració d'una metodologia de recerca sobre dinàmiques de transformació social, a utilitzar en cas de ser requerit pels habitants o tècnics d'un barri.

Funcionament

El grup treballarà sobre diferents projectes, centrats geogràficament i temporalment, tot i que amb l'objectiu de construir un fons comú de documentació sobre les problemàtiques estudiades.
Els membres es reuniran amb freqüència semestral pel manteniment del funcionament del grup de treball.
La memòria anual de les activitats del grup serà lliurada per a la publicació al web de l'ICA, per tal de compartir els resultats de l'activitat del grup amb eventuals nous membres de l'ICA que estiguin interessats en aquests temes.

Membres actuals

Stefano Portelli
Marc Morell
Livia Motterle
Gabriela Navas