Grups de treball i recerca

IVAC. Grup de Treball sobre Antropologia, Imatge i Cultura Visual

Presentació

L’IVAC es defineix com un grup de treball dedicat a l’estudi de les interseccions entre l’Antropologia, d’una banda, i els estudis sobre Imatge i Cultura Visual, de l’altra.

El plantejament del grup entronca amb la llarga tradició intel·lectual i metodològica vinculada al que s’ha anomenat “antropologia visual” i “cinema etnogràfic”. L’antropologia visual s’entén essencialment com una branca de l’antropologia social i cultural que aborda la imatge des de tres punts de vista: (1) com a objecte de recerca (estudis sobre cultura visual); (2) com a tècnica d’investigació (ús del cinema, la fotografia o el dibuix en el treball de camp, entre d’altres tècniques), i (3) com a mode d’escriptura (elaboració de publicacions científiques que incloguin material visual, des de films fins a foto-assaigs o instal·lacions, per citar tan sols alguns exemples).

Paral·lelament, l’IVAC pretén impulsar la recerca sobre qüestions vinculades a la visió i la cultura visual. Vivim en un món en què la imatge i la visualitat tenen una importància creixent. Cal donar lloc doncs a estudis que analitzin el paper de les representacions visuals en la societat contemporània. Això pot incloure estudis sobre: realitat augmentada, imatge i espai públic, publicitat, cultura digital, postfotografia, imatges científiques (com ecografies o imatges satel·litals) o hol·logrames, sense menystenir temes clàssics com ara la imatge religiosa o les representacions corporals. La nostra intenció és introduir també els estudis sobre l’antropologia de la mirada, que ja des dels 90 foren una de les puntes de llança del que després esdevingué l’anomenada “antropologia dels sentits”.

Un dels aspectes que volem subratllar és que cal aprendre a pensar la imatge des del punt de vista de l’antropologia, i això sovint passa pel fet de produir imatges durant i després del treball de camp. De fet, el que reivindicarem en aquest grup és un enfocament multi-modal, que pugui combinar diferents “alfabetismes”, donant lloc a propostes que combinin críticament imatge, text i, si s’escau, altres “discursivitats sensorials” com ara el tacte o el so.

Objectius

- Reunir investigadors i investigadores de diverses categories interessats en explorar les relacions tant teòriques com metodològiques entre l’antropologia, la imatge i la cultura visual.

- Oferir espais de discussió i orientació tant per a presentar recerques en curs com per a mostrar investigacions ja culminades.

- Invitar professionals de la imatge (cineastes, fotògrafs, dissenyadors, programadors, il·lustradors) que estiguin interessats en establir un diàleg amb antropòlegs i antropòlogues.

- Oferir, si s’escau, sessions formatives sobre l’ús de les tècniques audiovisuals en les ciències socials i en l’antropologia en particular.

- Participar en l’organització de mostres de cinema, fotografia o altres estratègies d’exhibició de produccions visuals que puguin ser d’interès per a la comunitat antropològica i alhora que permetin difondre l’antropologia més enllà de l’àmbit acadèmic.

- Assessorar en l’ús de les tècniques audiovisuals en la recerca etnogràfica.

Pla de treball previst

l’IVAC té previst iniciar les seves activitats al març del 2018. Al març 2018 es farà una presentació del grup. Entre març i juny es preveu realitzar almenys 2 trobades: una orientada a concretar els objectius i funcionament del grup i l’altra per fer una primera sessió de discussió.

A partir del setembre del 2018 l’objectiu és celebrar un seminari cada tres mesos i involucrar el grup en projectes, mostres i recerques.

Activitats

- 9/04/2019 18:30 Debat i discussió al voltant del llibre: L'ull i la navalla. Un assaig sobre el món com a interfície

Amb la presència de l'autora: Ingrid Guardiola

Lloc: Museu Etnològic i de les Cultures del Món-Montcada, carrer Montcada 12 de Barcelona.

Entrada lliure

Sobre el llibre:

Som en una època en què les imatges i les dades, que compartim a través de tota mena de dispositius tecnològics, condicionen la nostra vida privada i determinen la dinàmica de l’esfera pública i de les comunitats. Podríem dir que el món és ja una interfície virtual.

Al segle XX, la fotografia, el cinema i, sobretot, la reproducció i reutilització d’imatges van posar de manifest una determinada manera de llegir el passat i el present; ara, el present és manifesta a través de la virtualitat simbòlica, i aquest assaig n’explora els efectes en la nostra vida hiperconnectada.

Ingrid Guardiola creu que hem de fer front als dictats hegemònics neoliberals i a l’individualisme extrem que resulta de la mercantilització de la mirada. I obre camins, des de pràctiques que sorgeixen als marges de les inèrcies del poder, per pensar el paper de les tecnologies en la generació de nous imaginaris col·lectius, en la participació social i política, i en la necessària reapropiació compartida de l’espai públic.

https://www.arcadia-editorial.com/llibres/lull-i-la-navalla/

Historial d'activitats