Grups de treball i recerca

Grup de Treball en Discapacitat i Antropologia

Presentació

Partint d’unes inquietuds comunes relacionades amb les experiències viscudes dins l’àmbit de la “discapacitat”, volem posar en qüestió aquest mateix àmbit d’intervenció social. Des d’espais i interessos particulars per a cadascuna de nosaltres (espais i relacions jurídiques, laborals i socioeducatives) treballem amb una mirada antropològica el funcionament i les dinàmiques de socialització i diferenciació (producció, reproducció i subversió de categories) que podem conèixer a través de les experiències viscudes quotidianament per les persones identificades com “persones amb discapacitat” o “amb diversitat funcional”.

L’enfocament inicial d ’aquest grup de recerca gira al voltant de la construcció i producció social de la discapacitat (i conceptes afins), posant èmfasi en el paper de la societat i la cultura. Així, un dels principals conceptes clau és de discapacitació, que fa referència a:

… la discapacidad no es una condición o un atributo personal sino una situación construida socialmente, una creación humana que todos los actores sociales producimos día a día a partir de nuestras actitudes, decisiones, acciones y omisiones en un contexto pensado, diseñado y construido según parámetros convencionales y estereotipos de normalidad biomédica (Mareño y Masuero,2010).

Per tant,

 • Identificació i anàlisi dels usos i contextos dels conceptes: Discapacitació/Incapacitació/Discapacitat/Diversitat Funcional.
 • El treball de camp etnogràfic entorn els espais d’intervenció social. L’etnografia i la metodologia inclusiva.
 • Estudis des de l’Antropologia, decisions polítiques i construcció d’identitats col·lectives: grups socials, representacions socials, habitus i reivindicació de drets.

Objectius

 • Aprofundir el coneixement sobre els processos de discapacitació.
 • Compartir, produir, difondre i fomentar l’estudi i la reflexió des de la perspectiva antropològica al voltant de la discapacitat/diversitat funcional.
 • Potenciar la recerca a partir de tècniques i metodologies d’investigació etnogràfica, prestant atenció a les experiències viscudes i des d'una perspectiva inclusiva.
 • Analitzar la influència de la intersecció de la categoria “discapacitat” amb altres com el gènere, l’edat, la classe social, l’origen ètnic, etc., amb l’objectiu d’explorar la pluralitat d’experiències i la diversitat que amaga la pròpia categoria, qüestionant així la seva significació totalitzadora.
 • Explorar els processos de discapacitació des d’àmbits i contextos diversos –amb especial atenció a les esferes jurídica, laboral, educativa– i posar en relleu la seva articulació social.
 • Estudiar les lògiques i legitimacions entorn la intervenció, l’acció social, la institucionalització i altres pràctiques quotidianes col·lectives i individuals.

Activitats previstes

 • Trobades per la discussió conjunta de textos o altres documents etnogràfics i teòrics en relació a la temàtica del grup.

 • Organització de jornades, tallers i seminaris per presentar els treballs del grup i les recerques de les seves membres.
 • Conversatoris sobre temes metodològics i relatius als processos de recerca que engloben problemàtiques particulars però també transversals a la resta de temàtiques estudiades per l’antropologia.
 • Participació en activitats divulgatives per generar xarxes d'interès en relació a la temàtica que aborda el grup.

Proposta de temes

 • Identificació i anàlisi dels usos i contextos dels conceptes: Discapacitació/Incapacitació/Discapacitat/Diversitat Funcional.
 • El treball de camp etnogràfic entorn els espais d’intervenció social. L’etnografia i la metodologia inclusiva.
 • Estudis des de l’Antropologia, decisions polítiques i construcció d’identitats col·lectives: grups socials, representacions socials, habitus i reivindicació de drets.

Membres incials del grup

Cristina Arroyo, Juan Endara i Nuria Sala.

Historial d'activitats