Grups de treball i recerca

Grup de Recerca en Antropologia del Cos i la Sexualitat (GRACS)

PRESENTACIÓ

El Grup de Recerca en Antropologia del Cos i la Sexualitat té com a principal motivació treballar tant en l’àmbit de l’Antropologia del Cos en general com en el de la Sexualitat en particular. Tenim interès en explorar el cos com  a veritable camp de cultura,  com a producte directe, per tant, dels vectors socials i culturals, i al mateix temps com a agent que participa de manera activa en el món social. Pel que es refereix a la sexualitat, el grup posa un especial èmfasi en el coneixement de la diversitat sexual, corporal i de gènere des d’una perspectiva interseccional, capaç d’aportar una mirada integral sobre els fenómens estudiats que tingui en compte l’efecte dels diferents eixos de desigualtat (identitat i expressió de gènere, edat, origen/ètnia, orientació sexo-afectiva).

Des del punt de vista teòric, el grup està obert tant a recerques centrades en l’àmbit del discurs i les significacions com aquelles que atorguen importància a nous desenvolupaments teòrics com el gir afectiu, els nous materialismes o teories no-representacionals.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del grup és construir un espai d’anàlisi, reflexió i difusió de les qüestions i problemàtiques sobre l'antropologia del cos i la sexualitat.

Els objectius específics són:

• Apropar-se a l’estudi del cos i de la sexualitat entenent-los en la seva dimensió de construcció social, cultural i política.

• Aprofundir els nostres coneixements sobre les conceptualitzacions del cos, els seus usos i pràctiques socials.

• Potenciar l’observació de paradigmes per a la comprensió de les categories que conformen el sistema de sexe/gènere.

• Analitzar les pràctiques i els discursos de discriminació i violència tant les relatives als cossos en general com les sexo-genèriques, tenint en compte la seva relació amb altres mecanismes generadors de desigualtats.

• Contribuir a les anàlisis existents sobre la imbricació entre cos, sexualitat, gènere, feminisme i reivindicació.

• Aprofundir en la intersecció i crear sinergies entre la investigació acadèmica i l’activisme (trans)feminista, sobretot en relació amb els processos reivindicatius de la comunitat LGTBI+ i la comunitat de treballadores sexuals.

LÍNIES DE RECERCA I EIXOS TEMÀTICS

Cos, afectes, emocions, sexualitat, gènere, feminismes, identitat, diversitat, dissidència, comunitat LGTBI+, treball sexual.

METODOLOGIA DE TREBALL

  • Organitzar jornades i seminaris relacionats directament amb els objectius del grup.
  • Desenvolupar conjuntament projectes de recerca sobre les temàtiques del grup.
  • Difondre publicacions d'interès per als objectius del grup tant pel que es refereix als continguts com a aspectes epistemològics i metodològics.

PLA DE TREBALL

Ens proposem realitzar una trobada mensual al llarg del curs acadèmic en forma de col·loqui o seminari. Es preveu així mateix organitzar altres tipus d'activitats com cursos temàtics, de divulgació i publicació de resultats quan s'escaigui.