Grups de treball i recerca

Antropologia del Conflicte Urbà (Etnografia dels Espais Públics (GTE-EP)

PRESENTACIÓ

L’any 1999 es constitueix al si de l’ICA el Grup de Treball Etnografia dels Espais Públics (GTE-EP), amb la finalitat de dur a terme recerques i formalitzacions creatives a propòsit de la sociabilitat de carrer a Catalunya. L’activitat del GTE-EP apareix articulada amb la d’un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona, el GRECS, Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (http://www.ub.edu/grecs). En els darrers anys, a partir de la seva fundació l’any 2012, bona part de l’activitat del GTE-EP es vincula també amb la del col·lectiu d’investigadors i investigadores Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU, https://observatoriconflicteurba.org).

Com a continuïtat d’aquesta articulació, a partir de l’any 2021 es refunda el grup sota el nom Antropologia del Conflicte Urbà, precisament per fer explícites i clares aquestes sinergies amb l’OACU. D’aquesta manera, reprèn els objectius i temàtiques que fins ara havien guiat tant el GTE-EP com l’OACU, presentant-se com un col·lectiu dedicat a la recerca i la formació amb especial èmfasi en l’estudi de la ciutat i en un dels seus elements constitutius, el conflicte. Integrat per investigadors i professionals independents o pertanyents a diversos centres de recerca internacionals, el col·lectiu té com seu principal repte activar i promoure l’estudi de la ciutat fent dialogar les perspectives de l’antropologia, la sociologia, l’arquitectura, l’urbanisme, la geografia, la criminologia, i d’altres disciplines afins.

Alguns dels principals objectius del grup es concreten en:

 • Reunir investigadors i professionals interessats i experts en l’estudi de la ciutat i el conflicte en les seves diferents formes.
 • Fomentar la recerca etnogràfica sobre diferents temàtiques relatives a la vida a les ciutats.
 • Organitzar activitats que promoguin la difusió de diferents perspectives i recerques, algunes en curs, sobre la ciutat i allò urbà.

LÍNEES DE RECERCA I EIXOS TEMÀTICS

 • Antropologia dels Buits Urbans
 • Antropologia de la Ciutat Nòmada
 • Migracions i Transformacions Urbanes
 • Diferenciació Espacial i Classes Socials
 • Etnografia de les Concentracions Multitudinàries
 • Etnografia de les Elits/Institucions
 • Etnografia de la Mobilitat Urbana
 • Antropologia religiosa urbana
 • Etnografía de la morfología e infraestructura urbana

PLA DE TREBALL

Es mantindrà la metodologia de treball que ha fet funcionar tant el GTE-EP com, fora del marc de l’ICA, l’OACU:

 • Es duran a termes assemblees periòdiques (cada dos mesos) amb tots els membres per abordar qüestions relatives a l’organització del grup, projectes en marxa i activitats programades. Aquestes les acompanyaran reunions de les diferents comissions de treball encarregades del dia a dia dels diferents aspectes de l’activitat del grup (seminaris, jornades, recerca).
 • Es presentaran projectes de recerca a les convocatòries anuals que corresponguin.
 • Organització de cicles de seminaris i conferències en col·laboració amb els diversos grups amb els que el grup de treball d’Antropologia del Conflicte Urbà té contacte i vinculació.

Organització de jornades puntuals on reunir investigadors i investigadores d’àmbit nacional i internacional que abordin les temàtiques pròpies del grup.

COL·LABORACIONS

 • Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)
 • Col·lectiu Antropologia i Arquitectura (ANTiARQ)
 • Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials de la UB (GRECS-UB) i els subgrups Grup de Recerca en Antropologia del Conflicte Urbà (GRACU-UB) i el Grup de Recerca en Místiques i Heterodòxies Religioses (GREMHER-UB).
 • Grup d’Investigació Religió, Ritual i Poder de l’ICA (GIRRPO-ICA)
 • Grup de Treball Antropologia i Arquitectura de l’ICA (GRANAR-ICA)
 • Grup de Treball Perifèries Urbanes de l’ICA.
 • Grup de Treball Cultura Popular i Conflicte de l’ICA.