Agenda

CURS: Diagnòstic i avaluació de projectes socio-sanitaris

Activitat ica

29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2022

DADES DEL CURS

Dates: 29 i 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2022

Horari: de 10.00 a 13.30h.

Durada: 15 hores

Professora: Dra. Susana Ramírez Hita, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universidad Andina Simón Bolívar (Equador)

Idioma del curs: castellà

Lloc: Barcelona (espai a determinar)

Inscripcions: https://usem.liberaforms.org/curs-diagnostic-i-avaluacio-de-projectes-socio-sanitaris
Data límit d’inscripció: 26 de novembre de 2022
Places limitades (mínim de 10 persones per a realitzar el curs)

Preus:
General: 120€
Estudiants i/o persones a l’atur: 100€
Socis/as ICA: 90€

S’entregarà certificat d’assistència i aprofitament amb assistència a totes les classes.

PRESENTACIÓ

El seminari s’adreça a persones investigadores de ciències mèdiques i socials i a alumnes d’aquestes àrees de coneixement, que desitgin dedicar-se a la recerca en centres acadèmics o realitzar consultories per a diverses organitzacions.
El curs proposa un apropament al camp de la metodologia qualitativa i especialment al mètode etnogràfic per a abordar diagnòstics i avaluacions de projectes socio-sanitaris. El seminari explora la forma més adequada de recollir les dades i reflexionar sobre el procés de construcció. Així mateix, desenvolupar habilitats per a utilitzar una metodologia qualitativa adequada a diversos projectes de recerca o a consultories. Aquest abordatge es farà a través d’exposicions teòriques i exercicis pràctics que ajudin l’alumne a triar el millor camí per a enfrontar els problemes que ofereix el treball professional.

OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general del seminari és aportar, des del camp de l’antropologia mèdica, inputs metodològics per a efectuar recerques, diagnòstics o avaluacions socio sanitàries, a fi de crear habilitats per a la pràctica professional. Incorporant tant les dimensions econòmico-polítiques, culturals, socials com les ideològiques que es troben en els diversos contextos socioculturals.

CONTINGUTS

 • Metodologia qualitativa, mètode etnogràfic. Bases teòriques i construcció de dades.
 • Diagnòstic, execució i avaluació de projectes socio-sanitaris. Com transformar la realitat per a millorar les condicions de vida de grups socials?
 • La tècnica d’observació i observació participant. Com, quan i per a què.
 • Les tècniques d’entrevista i grup focal. Com, quan i de quina manera són útils per a diagnòstics i avaluacions de projectes.
 • Reflexió sobre els aspectes metodològics concernents a la recerca en salut. Les recerques ràpides (RAP), l’ètica en la recollida de les dades, en l’escriptura dels documents i la influència de les institucions mèdiques i socials en els processos d’investigació.

MÈTODES PEDAGÒGICS

 • Classes expositives
 • Anàlisis de textos
 • Projecció de material audiovisual
 • Treballs pràctics sobre la utilització de les diferents tècniques de metodologia qualitativa.

Professora: SUSANA RAMÍREZ HITA

Llicenciada en Antropologia Social per la Universitat Nacional de Missions (l’Argentina). Doctorada en Antropologia Social i Cultural amb especialitat en Antropologia de la Medicina per la Universitat Rovira i Virgili (Espanya).

Actualment és professora de la Universitat Rovira i Virgili en el Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Global i en la Universitat Andina Simón Bolívar (l’Equador) en el doctorat de Salut Col·lectiva, Ambient i Societat. Resideix al Perú

Membre del Centre de Recerca d’Antropologia Medica (MARC-URV) i de la Unió de Científics Compromesos amb la Societat i la Naturalesa d’Amèrica Llatina (UCCSNAL). Treballa en el camp de l’Antropologia Mèdica i les seves recerques més importants s’han desenvolupat entorn de les condicions de salut de diferents poblacions, principalment, llatinoamericanes. Al mateix temps, ha realitzat diagnòstics i avaluacions de programes sociosanitaris per a la OPS/OMS, Cooperació Italiana, Cooperació Alemanya, entre altres organismes.


Curso: Diagnóstico y evaluación de proyectos socio-sanitarios

DATOS DEL CURSO

Fechas: 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2022

Horario: de 10.00 a 13.30h.

Duración: 15 horas

Profesora: Dra. Susana Ramírez Hita, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador)

Idioma del curso: castellano

Lugar: Barcelona (espacio a determinar)

Inscripciones: https://usem.liberaforms.org/curs-diagnostic-i-avaluacio-de-projectes-socio-sanitaris
Fecha límite de inscripción: 26 de noviembre de 2022
Plazas limitadas (mínimo de 10 personas para realizar el curso)

Precios:
General: 120€
Estudiantes i/o personas en paro: 100€
Socios/as ICA: 90€

Se entregará certificado de asistencia y aprovechamiento con asistencia en todas las clases.

PRESENTACIÓN

El seminario está dirigido a investigadores de ciencias médicas y sociales y a alumnos, de estas áreas de conocimiento, que deseen dedicarse a la investigación en centros académicos o realizar consultorías para diversas organizaciones.

El curso propone un acercamiento al campo de la metodología cualitativa y especialmente al método etnográfico para abordar diagnósticos y evaluaciones de proyectos socio-sanitarios. El seminario plantea acercarse a la forma más adecuada de recoger los datos y reflexionar sobre el proceso de construcción. Asimismo, desarrollar habilidades para utilizar una metodología cualitativa adecuada a diversos proyectos de investigación o a consultorías. Este abordaje se hará a través de exposiciones teóricas y ejercicios prácticos que ayuden al alumno a elegir el mejor camino para enfrentar los problemas que depara el trabajo profesional.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del seminario es aportar, desde el campo de la antropología médica, insumos metodológicos para efectuar investigaciones, diagnósticos o evaluaciones socio sanitarias, a fin de crear habilidades para la práctica profesional. Incorporando tanto las dimensiones económico-políticas, culturales, sociales como las ideológicas que se encuentran en los diversos contextos socioculturales.

CONTENIDOS BASICOS

 • Metodología cualitativa, método etnográfico. Bases teóricas y construcción de datos.
 • Diagnóstico, ejecución y evaluación de proyectos socio-sanitarios. ¿Cómo transformar la realidad para mejorar las condiciones de vida de grupos sociales?
 • La técnica de observación y observación participante. Cómo, cuándo y para qué.
 • Las técnicas de entrevista y grupo focal. Cómo, cuándo y de qué manera son útiles para diagnósticos y evaluaciones de proyectos.
 • Reflexión sobre los aspectos metodológicos concernientes a la investigación en salud. Las investigaciones rápidas (RAP), la ética en la recogida del dato, en la escritura de los documentos y la influencia de las instituciones médicas y sociales en los procesos investigativos.

MÉTODOS PEDAGÓGICOS

 • Clases expositivas
 • Análisis de textos
 • Proyección de material audiovisual
 • Trabajos prácticos sobre la utilización de las distintas técnicas de metodología cualitativa.

Profesora: SUSANA RAMÍREZ HITA

Licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (Argentina). Doctorada en Antropología Social y Cultural con especialidad en Antropología de la Medicina por la Universidad Rovira i Virgili (España).

Actualmente es profesora de la Universidad Rovira i Virgili en el Master de Antropología Médica y Salud Global y en la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) en el doctorado de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad. Reside en Perú.

Miembro del Centro de Investigación de Antropología Medica (MARC-URV) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL). Trabaja en el campo de la Antropología Médica y sus investigaciones más importantes se han desarrollado en torno a las condiciones de salud de distintas poblaciones, principalmente, latinoamericanas. Al mismo tiempo, ha venido realizando diagnósticos y evaluaciones de programas sociosanitarios para la OPS/OMS, Cooperación Italiana, Cooperación Alemana, entre otros organismos.