Presentació

El grup ERAPI, que es va crear al 1992, té per principals objectius el de propiciar un espai d’estudi, de reflexió i de discussió que permeti desenvolupar treballs que abordin d’una manera complexa, trencant amb els plantejaments més clàssics i tòpics, el camp dels processos identitaris, i dels seus correlats, els alteritaris, així com el d’avaluar amb més fonament el conjunt de dinàmiques associades a les mobilitats contemporànies, especialment pel que fa a les migracions en els contextos europeus i iberoamericans.
Les activitats de recerca, de discussió i de divulgació que des d’un inici el grup realitza s’han centrat en els següents marcs de treball:

·    la reflexió epistemològica i metodològica al voltant dels fenòmens vinculats amb les mobilitats i alteracions socials contemporànies;

·    els models teòrics aplicats a la conceptualització, tant experta com comuna, dels desplaçaments i dels establiments poblacionals, amb els fenòmens i processos socials que els hi són concomitants; i   

·    l’anàlisi d’escenaris o situacions concretes en les quals es manifesten o despleguen els fenòmens identitaris i alteritaris, la qual cosa s’ha abordat especialment en els àmbits de l’escola, la comunicació de masses i altres escenaris de mediació cultural; les estratègies i polítiques urbanístiques i la producció d’imaginaris col·lectius de la ciutat; les diferents organitzacions socioassistencials, les seves formes de gestió i, també, de visibilització d’uns i d’altres col·lectius socials, i en particular de l’immigrant; la publicitat i la cultura política així com el consum i la política cultural; les produccions artístiques i artesanals; i, en definitiva, tots els escenaris en els quals les identitats, i per tant les alteritats, ja siguin culturals, de classe, de gènere, d’edat, etc., s’articulen i manifesten.

Coordinació

Enrique Santamaría, Laura C. Yufra i Juan de la Haba

Correu de contacte

grupo.erapi@gmail.com


Presentación

El grupo ERAPI, que se creó en 1992, tiene como principales objetivos el de propiciar un espacio de estudio, reflexión y discusión que permita desarrollar trabajos que aborden de una manera compleja, rompiendo con los planteamientos más clásicos y tópicos, el campo de los procesos identitarios, y de sus correlatos, los alteritarios, así como el de evaluar con más fundamento el conjunto de dinámicas asociadas a las movilidades contemporáneas, especialmente con respecto a las migraciones en los contextos europeos e iberoamericanos.
Las actividades de investigación, de discusión y de divulgación que desde un inicio el grupo viene realizando se han centrado en los siguientes marcos de trabajo:

·    la reflexión epistemológica y metodológica alrededor de los fenómenos vinculados con las movilidades y alteraciones sociales contemporáneas;

·    los modelos teóricos aplicados a la conceptualización, tanto experta como común, de los desplazamientos y de los establecimientos poblacionales, con los fenómenos y procesos sociales que les son concomitantes; y

·    el análisis de escenarios o situaciones concretas en las cuales se manifiestan o despliegan los fenómenos identitarios/alteritarios, lo que se ha abordado especialmente en los ámbitos de: la escuela, la comunicación de masas y otros escenarios de mediación cultural; las estrategias y políticas urbanísticas y la producción de imaginarios colectivos de la ciudad; las diferentes organizaciones socioasistenciales, sus formas de gestión y, también, de visibilización de unos y de otros colectivos sociales, y en particular del inmigrante; la publicidad y la cultura política así como el consumo y la política cultural; las producciones artísticas y artesanales; y, en definitiva, todos los escenarios en los cuales las identidades, y por lo tanto las alteridades, ya sean culturales, de clase, de género, de edad, o de cualquier otro tipo, se articulan y manifiestan.

Coordinación

Enrique Santamaría, Laura C. Yufra y Juan de la Haba

Correo de contacto

grupo.erapi@gmail.com

 

Activitats relacionades