Antena de l'Observatori per a la Recerca Etnològica

Des de juny de 2005 l'Institut Català d'Antropologia és Antena de l'Observatori per a la Recerca Etnològica a Catalunya. 

Això va ser possible gràcies al reconeixement de la important tasca que l'ICA duu a terme en el camp de la recerca etnogràfica i de l'anàlisi antropològica de fenòmens socioculturals locals i internacionals, així com a una ja llarga trajectòria de col·laboracions amb l'Inventari del Patrimoni Etnològic de  Catalunya. La designació de l'ICA com a antena de l'Observatori té un sentit essencialment territorial, entenent que assumeix la missió d'emetre i al mateix temps transmetre informacions relatives a temes d'interès per l'IPEC que tinguin lloc a la ciutat de Barcelona i el seu cinturó. Aquest any 2012 és previst signar un nou Conveni de col·laboració amb el Departament de Cultura, que tindrà una durada de tres anys, és a dir, de 2012 a 2014.  La dotació econòmica que se'ns ve assignant com a Entitat membre de la Xarxa de l'Observatori és de l’entorn de 15.000 euros anuals, quantitat que destinem a la dinamització dels nostres grups de treball, per endegar tant recerques com activitats -seminaris, exposicions, conferències, etc. Cada principi d’any fem una convocatòria per als Grups de Treball de l’ICA –els ja existents i d’altres que s’hi puguin constituir– per tal que puguin optar a aquests suports.