Presentació

Partint d'unes inquietuds comunes relacionades amb les experiències viscudes dins l’àmbit de la “discapacitat”, volem posar en qüestió aquest mateix àmbit d'intervenció social. Des d'espais i interessos particulars per a cadascuna de nosaltres (espais i relacions jurídiques, laborals i socioeducatives) treballem amb una mirada antropològica el funcionament i les dinàmiques de socialització i diferenciació (producció, reproducció i subversió de categories) que podem conèixer a través de les experiències viscudes quotidianament per les persones identificades com “persones amb discapacitat” o “amb diversitat funcional”.

L’enfocament inicial d ’aquest grup de recerca gira al voltant de la construcció i producció social de la discapacitat (i conceptes afins), posant èmfasi en el paper de la societat i la cultura. Així, un dels principals conceptes clau és de discapacitació, que fa referència a:

… la discapacidad no es una condición o un atributo personal sino una situación construida socialmente, una creación humana que todos los actores sociales producimos día a día a partir de nuestras actitudes, decisiones, acciones y omisiones en un contexto pensado, diseñado y construido según parámetros convencionales y estereotipos de normalidad biomédica (Mareño y Masuero,2010).

Per tant,

 • Estudiem processos.
 • No estudiem persones ni grups sinó relacions socials, dinàmiques de poder, la manera en què es construeixen les categories, els espais específics en què s'exerceixen unes pràctiques que travessen cossos, les històries, les representacions i les ideologies.
 • Reflexionem entorn l’articulació de diferents “règims de veritat” en la construcció de dites categories, així com dels processos socials que afecten a las anomenades “persones amb discapacitat”.

Objectius

 • Aprofundir el coneixement sobre els processos de discapacitació.
 • Compartir, produir, difondre i fomentar l’estudi i la reflexió des de la perspectiva antropològica al voltant de la discapacitat/diversitat funcional.
 • Potenciar la recerca a partir de tècniques i metodologies d’investigació etnogràfica, prestant atenció a les experiències viscudes i des d'una perspectiva inclusiva.
 • Analitzar la influència de la intersecció de la categoria “discapacitat” amb altres com el gènere, l’edat, la classe social, l’origen ètnic, etc., amb l’objectiu d’explorar la pluralitat d’experiències i la diversitat que amaga la pròpia categoria, qüestionant així la seva significació totalitzadora.
 • Explorar els processos de discapacitació des d’àmbits i contextos diversos –amb especial atenció a les esferes jurídica, laboral, educativa– i posar en relleu la seva articulació social.
 • Estudiar les lògiques i legitimacions entorn la intervenció, l’acció social, la institucionalització i altres pràctiques quotidianes col·lectives i individuals.

Activitats previstes

 • Trobades per la discussió conjunta de textos o altres documents etnogràfics i teòrics en relació a la temàtica del grup.

 • Organització de jornades, tallers i seminaris per presentar els treballs del grup i les recerques de les seves membres.
 • Conversatoris sobre temes metodològics i relatius als processos de recerca que engloben problemàtiques particulars però també transversals a la resta de temàtiques estudiades per l’antropologia.
 • Participació en activitats divulgatives per generar xarxes d'interès en relació a la temàtica que aborda el grup.

Proposta de temes

 • Identificació i anàlisi dels usos i contextos dels conceptes: Discapacitació/Incapacitació/Discapacitat/Diversitat Funcional.
 • El treball de camp etnogràfic entorn els espais d’intervenció social. L’etnografia i la metodologia inclusiva.
 • Estudis des de l’Antropologia, decisions polítiques i construcció d’identitats col·lectives: grups socials, representacions socials, habitus i reivindicació de drets.

Membres inicials del grup

Cristina Arroyo, Juan Endara i Nuria Sala.

Coordinació

Cristina Arroyo

Correu de contacte

 

 

 

Activitats relacionades