Presentació

L’antropologia s’ha interessat des de sempre per les normes que les diferents societats i grups es donen per organitzar la convivència, per les respectives nocions de justícia i dret o els mecanismes que es fan servir per preveure i resoldre els conflictes. Aquest grup de recerca neix al voltant d’aquests interessos i amb la voluntat de desenvolupar el seu estudi, tot posant en contacte antropòlegs (i professionals del dret o d’altres disciplines) que estudien temes de l’àmbit de l’antropologia jurídica.

Definim aquest àmbit d’una manera àmplia, incloent, entre d’altres qüestions: la reflexió teòrica sobre el concepte de justícia, dret o ordre social; l’anàlisi empírica d’institucions jurídiques (del dret de propietat, de la figura del jutge, els àrbitres...) i de sistemes de prevenció i resolució del conflicte concrets; o la comparació de diferents cultures i ordres jurídics (de tipus vindicatori, estatals, informals, etc.).

Degut a la trajectòria dels membres fundadors del grup, els contextos etnogràfics d’interès són, d’entrada, les societats ameríndies (pobles indígenes amazònics, del Brasil, l’Equador o el Perú), pobles del mediterrani (pastors de Còrsega, Sardenya) o zones urbanes del Brasil i l’Estat espanyol. I alguns dels temes de treball, el funcionament de la justícia estatal i l’anàlisi antropològic de les jurisprudències, els sistemes vindicatoris d’algunes societats agropastorals del Mediterrani, els conflictes ambientals i la interrelació entre cultures indígenes i estatals a l’Amèrica del Sud, o el desenvolupament de formes de regulació i de propietat informals en ciutats del Brasil. Restant el grup obert, però, a l’estudi de qualsevol tema d’antropologia jurídica.

Objectius

Posar en contacte investigadors i investigadores que treballen en l’àmbit de l’antropologia jurídica, difondre els seus treballs i desenvolupar conjuntament projectes de recerca.

  • Fomentar el treball en aquest àmbit d’estudi, organitzant activitats de recerca i difusió al voltant dels seus temes:
  • la definició del dret i la justícia,
  • la constitució de l’ordre social i el funcionament de les institucions jurídiques,
  • els mecanismes de prevenció i resolució del conflicte,
  • la interacció entre cultures jurídiques distintes,

Activitats previstes

  • Seminaris de lectura amb l’objectiu de discutir treballs teòrics i etnogràfics
  • Preparació i desenvolupament de projectes de recerca conjunts
  • Tallers, simposis o jornades dedicats als treballs del grup, així com a la difusió de recerques prèvies o en curs dels seus membres i d’altres investigadors/es
  • Sessions de treball mensuals o bimensuals

Coordinació

Raúl Márquez Porras

Correu de contacte

grupjuridica@antropologia.cat