Presentació

Des de l’aprovació l’any 2003 de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, i la creació després de la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, el món del patrimoni ha orientat cada cop més el seu focus sobre les manifestacions de caràcter social susceptibles de ser patrimonialitzades. Aquestes manifestacions, tanmateix, tenen sovint un caràcter conflictiu que s’oculta o s’obvia per part de les instàncies institucionals, amb l’objectiu de convertir-les en elements d’autoafirmació identitària o productes de consum turístic. De fet, moltes manifestacions culturals mai no podran ser reconegudes perquè les institucions oficials són les úniques que poden impulsar una candidatura d’aquesta mena.

Els promotors del grup “Patrimoni Immaterial i Conflicte” volem explorar aquest i altres escenaris de contradiccions i fer-nos-en ressò. En última instància, el que pretenem és utilitzar la marca “Patrimoni Immaterial” per generar debat sobre la conflictivitat inherent al patrimoni cultural immaterial i sobre la diversitat cultural en general, amb una marcada vocació d’arribar més enllà de l’àmbit dels especialistes en la matèria.

Objectius generals

Contribuir a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, en particular d’aquelles manifestacions en una posició de vulnerabilitat més alta.

Contribuir a la sensibilització en el pla local, nacional i internacional per la importància del patrimoni cultural immaterial, de cares al seu reconeixement recíproc.

Fomentar el respecte a la diversitat cultural.

Objectius concrets

Analitzar des d’una perspectiva crítica el concepte de “patrimoni cultural immaterial”.

Sensibilitzar els professionals del patrimoni i els ciutadans en general sobre la situació de vulnerabilitat en què es troben determinats elements del patrimoni immaterial.

Detectar elements del patrimoni immaterial en perill i fer-ne difusió.

Promoure la posada en valor de determinades pràctiques culturals no percebudes com a patrimoni per contribuir a la seva salvaguarda.

Estudiar mecanismes per a la salvaguarda del patrimoni immaterial que complementin els que ja estan establerts per part de la Unesco.

Metodologia

Els fundadors del grup ens hem proposat anar consolidant etapes que permetin tirar endavant d’una manera seriosa i consolidada els objectius plantejats.

1a fase: autoformació. Es tractaria d’adquirir coneixements aprofundits sobre la temàtica que es pretén abordar, mitjançant sessions de treball entre els membres del grup i experts en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, en el Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, i en la legislació propera existent al respecte.

2a fase: difusió. Difusió en l’àmbit proper de l’existència del grup i de la problemàtica exposada en aquest document. Es pensa en la creació d’un indret web propi vinculat a l’ICA i en la realització d’alguna xerrada dirigida a públic sensible.

3a fase: sensibilització i expansió. Com a continuació de l’anterior, en aquesta fase es tractaria de donar a conèixer el grup i els seus objectius al màxim nombre d’antropòlegs possible per a aconseguir la seva implicació per: recopilar coneixements d’elements del patrimoni cultural en perill; contribuir a la realització d’una o diverses jornades sobre la temàtica; trobar un punt de consens entre la comunitat antropològica internacional sobre la problemàtica abordada. Entre altres mitjans, aquí hi haurien de jugar un paper clau les “noves” tecnologies de la informació i comunicació.

4 fase: proposició. Proposició a la comunitat d’antropòlegs de nous instruments que serveixin per contribuir de manera més efectiva a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la humanitat i, en última instància, al foment del respecte a la diversitat cultural.

Coordinació

Roger Costa Solé

Correu de contacte

rcosta@gencat.cat

 

Activitats relacionades