Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB antropologia.cat

El lloc web antropologia.cat és propietat de xxxxx (en endavant, ICA), amb domicili a efectes de notificacions a xxxxx, CIF núm. xxxxx, i adreça de correu electrònic secretaria@antropologia.cat, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i / o serveis.

xxxxx està inscrita en: xxxxx.

<! - 1 incloure NOMÉS si hi ha Autorització administrativa prèvia ->

Per a l'exercici de la seva activitat, [denominacio_social] disposa de la preceptiva autorització administrativa prèvia: [tipus autorització],
emesa amb data 01/01/2000, i supervisada per [organo_competente].
<! - fi Autorització prèvia ->

<! - 2 incloure si està adherit a CODIS de conducta ->
[Nom_comercial] està adherit als següents codis de conducta: [codigos_de_conducta]. aquests codis
poden consultar-se en [direccion_electronica_consultar_codigos].
<! - fi CODIS conducta ->

L'accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de "Usuari" i implica l'acceptació íntegra,
expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no
comprengués en la seva totalitat les presents condicions d'ús o no estigués d'acord amb les mateixes, haurà
abstenir d'utilitzar i operar a través d'aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de ICA per
part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per antropologia.cat. Les presents condicions generals s'exposen
en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web antropologia.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i
arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de ICA és gratuïta i no requereix el previ registre de l'usuari. en
aquells casos que l'accés i / o ús de determinats serveis i / o continguts requerissin el registre o subscripció
dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les
Condicions Generals específiques, i no és possible l'accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel
principi de bona fe, comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els
actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat
intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

ICA prohibeix expressament:
- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus
de dany als sistemes de ICA o a tercers.
- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma
encoberta, l'enviament de correus massius ( "spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar
servidors de la xarxa ( "mail bombing").

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s'ofereixen
en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents
condicions generals.

ICA podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a
la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per ICA, utilitzant
fonts internes i externes, de tal manera que ICA únicament es fa responsable pels
continguts elaborats de forma interna.

ICA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc
web. ICA no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web
de tercers que figurin en antropologia.cat.

A més, a través del lloc web antropologia.cat, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i / o
de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d'aquests
serveis. ICA no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts
i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys
i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.

<! - 3 te contingut Elaborat per TERCERS? ->
Aquells continguts -tant gràfics com escrits- elaborats i inclosos pels usuaris, a través de
col·laboracions o mitjançant la introducció voluntària dels mateixos, bé directament o indirectament -a través d'
enllaços o links-, són d'exclusiva responsabilitat dels mateixos usuaris, quedant expressament
exempt [nom_comercial] de tota responsabilitat.

L'usuari que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web [domini] manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d'aquests continguts.

L'usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició, si escau, a través del lloc web. [Nom_comercial] no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar aquests continguts i / o impedir l'accés als usuaris que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d'algun tipus d'il·lícit penal o civil.
<! - fi Continguts el·laborats per TERCERS ->

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

ICA en cap cas serà responsable de:
- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
- De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web. </ Li>
- De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament,
bé a través d'enllaços o links.

ICA es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

ICA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent les incidències anteriorment indicades al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

<! - 4 és una marca registrada ->
[Denominacion_marca_registrada] és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena, per qualsevol mitjà, de la marca [denominacion_marca_registrada], que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de [nom_comercial]. Queden reservats tots els drets.

<! - fi marca registrada ->

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web antropologia.cat es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de ICA.

ICA pot utilitzar fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen al seu disposició en el lloc web són propietat de l'usuari que afirma a l'enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a ICA.

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. ICA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de ICA.