NORMES
PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

A LA REVISTA QUADERNS-E
DE L'INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA

 1. Els textos poden redactar-se en català, castellà, francès, anglès, portugués o italià.
 2. Cal presentar els treballs en tractament de text Word per a Windows, en suport magnètic (diskette de 3'5) o en document adjunt per correu electrònic (a l'adreça: secretaria@icantropologia.org), i dues còpies impreses.
 3. Els articles han de tenir entre 6000 i 8000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum.
 4. Les ressenyes hauran de tenir entre 2000 i 3000 paraules i els apunts etnogràfics i els comentaris entre 4000 i 5000.
 5. Les referències bibliogràfiques s'han d'incloure en el text com segueix: (Said 1990: 223).
 6. En tots els casos el títol ha d'anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. Sota l'encapçalament, en minúscula, cal escriure el nom i cognoms de l'autor i sota el nom, en cursiva, la institució científica a la qual està vinculat.
 7. La presentació de la bibliografia, al final del text i per ordre alfabètic, ha de seguir el model indicat en el requadre final.
 8. En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de 10 a 15 línies, en la llengua del text i en anglès.
 9. En un full a part cal adjuntar el nom i cognoms de l'autor, l'adreça institucional i la personal o de contacte, telèfon, fax i/o correu electrònic.
 10. Tota la correspondència s'adreçarà a: Revista Quaderns. Institut Català d'Antropologia. C/ Urgell 259 (ss3ª), 08036 Barcelona. Tel/Fax:(34)93 321 22 59. e-mail: secretaria@icantropologia.org.


NORMAS
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

A LA REVISTA QUADERNS-E
DEL INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA

 1. Los textos pueden redactarse en catalán, castellano, francés, inglés, pertugués o italiano.
 2. Los trabajos deben presentarse en procesador de texto Word para Windows, en soporte magnético (diskette 3,5) o en documento adjunto (a la dirección electrónica: secretaria@icantropologia.org), y dos copias impresas.
 3. Los artículos deben tener entre 6000 y 8000 palabras, incluyendo la bibliografía, las notas a pie de página y el resumen.
 4. Las reseñas tendrán entre 2000 y 3000 palabras y los apuntes etnográficos y los comentarios, entre 4000 y 5000.
 5. Las referencias bibliográficas deben incluirse en el texto, como sigue: (Said 1990: 223).
 6. En todos los casos, el título debe ir en minúscula y negrita, sin sangrados ni centrados. Bajo el encabezamiento, debe escribirse el nombre completo del autor en minúscula y debajo, en cursiva, la institución científica a la que está vinculado.
 7. La presentación de la bibliografía, al final del texto y por orden alfabético, debe seguir el modelo indicado en el recuadro final.
 8. En el caso de los artículos, al final del texto y después de la bibliografía, debe presentarse un resumen, de 10 a 15 líneas, en la lengua del texto y en inglés.
 9. En una hoja aparte se debe adjuntar el nombre y apellidos del autor, la dirección institucional y la personal o de contacto, así como su teléfono, fax y/o correo electrónico.
 10. Toda la correspondencia se dirigirá a: Revista Quaderns. Institut Català d'Antropologia. C/ Urgell 259 (ss3ª), 08036 Barcelona. Tel/Fax:(34)93 321 22 59. e-mail: secretaria@icantropologia.org


INSTRUCTIONS
FOR THE SUBMISSION OF TEXTS

TO QUADERNS-E
DE L'INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA

 1. Texts can be written in the following languages: Catalan, Spanish, French, English, Portuguese, or Italian.
 2. Texts should be submitted on 3.5 inch disks or attached to an e-mail message (to: secretaria@icantropologia.org) and only in Word for Windows format. 2 hard copies on paper shoud be enclosed with the disk.
 3. Articles should have between 6000 and 8000 words, including references, foodnotes and abstract.
 4. Book reviews should have between 2000 and 3000 words and ethnographic fieldnotes and comments between 4000 and 5000.
 5. Bibliographical references should appear in the text in the following form: (Said 1990: 223).
 6. In all cases the text title should be written in lower case letters and in bold; it should not be centred nor indented. The author's full name should come under the title, and the author's institutional affiliation should be written in italics under the author's name.
 7. Bibliographical references should appear at the end of the text in alphabetical order, and following the standard shown in the case below.
 8. A 10-15 lines abstract of the article should be included at the very end of the document in the language of the text and in English or, when it is an English text, in English and in Catalan or Spanish.
 9. A separate page should be provided with the author's full name, private and institutional addresses, telephone and fax numbers and/or electronic mail.
 10. All correspondence and articles for consideration should be sent to: Revista Quaderns. Institut Català d'Antropologia. C/ Urgell 259 (ss3ª), 08036 Barcelona. Tel/Fax: (34) 93 321 22 59. e-mail: secretaria@icantropologia.org.

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY

Llibre / Libro / Book
TONKIN, E. et al. (eds) (1989) History and Ethnicity, ASA Monographs 27, London and New York: Routledge.

Capítol de llibre / Capítulo de libro / Chapter in Book
VALDÉS, R. (1991) "Ecología y trabajo en un concejo del occidente astur", in Prat, J. et al. (eds) Antropología de los pueblos de España, Madrid: Taurus Universitaria, pp.400-415.

Article de revista / Artículo de revista / Article in Journal
MALLART, Ll. (1995-96) "Jugar amb l'infinit", Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia, núms. 8-9, pp.9-43. 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA