inici
 
 
 
     
 
Museos etnológicos: entre la crisis y la redefinición
Xavier Roigé i Ventura
Profesor de Antropología Social. Universitat de Barcelona
Resum

El text presenta una introducció als debats sobre els museus etnològics a l’última dècada, mostrant l’evolució dels models dels museus apareguts en la nova museologia en l’actualitat. Analitza l’evolució dels museus a l’aire lliure, dels ecomuseus, dels museus de síntesi i presenta renovacions museològiques com la museologia crítica, els museus de civilitzacions, els economuseus i les polèmiques sostingudes arran de l’apertura del Museo Quai Branly i els projectes de Museu de la Civilització d’Europa i la Mediterrània i el Museo des Confluences. L’autor considera que després d’una certa crisi dels museus etnològics, els nous projectes suposen un repte important per al rellançament dels museus etnològics, que forçosament hauran de reinventarse a través de formules innovadores i interdisciplinàries.

Resumen
El texto presenta una introducción a los debates sobre los museos etnológicos en la última dècada, mostrando la evolución de los modelos aparecidos en la nueva museología en la actualidad. Analiza la evolución de los museos al aire libre, de los ecomuseos, de los museos de síntesis y presenta renovaciones museológicas como la museología crítica, los museos de civilización, los economuseos y las polémicas sostenidas a raiz de la inauguración del Museo Quai Branly y de los proyectos de Museo de la Civilización de Europa y la Mediterránea y el Museo des Confluences. El autor considera que después de una cierta crisis de los museos etnológicos, los nuevos proyectos suponen un reto importante para el relanzamiento de los nuevos museos etnológicos, que forzosamente deberán reinventarse a través de fórmulas innovadoras e interdisciplinarias.
Abstract

This article offers an introduction to debates on ethnological museums over the past decade and the development of emergent models of new museology. It analyzes the development of outdoor museums, ecomuseums, and museums of synthesis; presents museological innovations such as critical museology, museums of civilization, and economuseums; and explores sustained controversies surrounding the opening of the Quai Branly Museum and plans for a new Museum of European and Mediterranean Civilization and Museum of Confluences. The author believes that following a certain period of crisis for ethnological museums, these and other new projects constitute an important challenge for the relaunching of new ethnological museums, which have no choice but to reinvent themselves through interdisciplinary and innovative approaches.

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA