inici
 
 
 
     
 
Recomposicions del protestantisme català:
de la dictadura al tombant de segle
Maria del Mar Griera i Llonch

Centre d'Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR)
Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Al llarg dels darrers trenta anys, el protestantisme català ha viscut un procés de metamorfosi accelerat. La promulgació de la Llei de Llibertat Religiosa (1967) suposa l'inici de la reconstrucció de les xarxes protestants a Catalunya i de les seves institucions després d'anys de clandestinitat. Es creen moltes noves esglésies i s'inicia una forta campanya pel reconeixement dels drets polítics i socials de la minoria protestant. L'ímpetu inicial, però, es veu afeblit per la davallada de fidels i el procés de secularització que viu Catalunya. Tanmateix, a partir de mitjans dels anys noranta, apareixen nous actors dins del protestantisme que provoquen una reconfiguració de l'escenari i li atorguen un nou potencial. L'article s'estructura en tres grans parts; la primera se centra en relatar la reconstrucció històrica del protestantisme català i els canvis que s'esdevingueren en la dècada dels vuitanta i principis dels noranta (punt 1-4); la segona analitza els canvis esdevinguts en el camp arran de les migracions internacionals (5); i, finalment, es conclou l'article amb una reflexió al voltant d'aquest nou escenari on se situa actualment el protestantisme català (6). L'article es basa en la bibliografia existent sobre la qüestió i el treball de camp realitzat en l'àmbit del centre de recerca ISOR (UAB) sobre les organitzacions religioses a Catalunya que comportà l'entrevista i visita a més de 100 esglésies protestants.

Abstract

Over the past 30 years Protestantism in Catalonia has undergone an accelerated process of change. The promulgation of the Law of Religious Freedom in 1967 led to the reconstruction of Protestant networks and institutions in Catalonia after decades of clandestine existence. The number of churches and interdenominational organizations increased rapidly, and the Protestant minority began to press for recognition of their social and political rights. This initial impetus, however, was frustrated by declining membership and broader social trends toward secularization in Catalan society. Since the mid-1990s, however, the arrival of new immigrants, many of them Protestant, has reconfigured this scenario. Based on both bibliographic research and fieldwork, including interviews conducted with more than 100 pastors, this article is organized into three parts. The first traces the history of Catalan Protestantism and the changes it experienced during the 1980s and early 1990s (sections 1-4); the second analyzes changes brought about by the new international immigration (section 5); and finally, the article concludes with some observations on the current state of Protestantism in Catalonia (section 6).

[ARTICLE]
Quaderns-e Nº 07, 2006/a

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA