inici
 
 
 
     
 
Dels ritus protestants de l’Alemanya de Weimar als ritus socialistes de la República Democràtica Alemanya
Marta Fernàndez Prat

IGOP (UAB)

Resum

En aquest article ens proposem buscar els elements més rellevants per comprendre com el règim socialista de la República Democràtica Alemanya (RDA) va mirar de reeinventar quatre rituals per implementar la seva cosmovisió als seus ciutadans.

Prenem el cas de l’Alemanya de l’Est per observar la importància que tenen els ritus de pas a totes les cultures, ja que creiem que la ruptura que es produí en aquesta part del territori germànic en tots els àmbits (cultural, social, econòmic, polític, religiós, etc.) permet il•lustrar més que en altres situacions de continuïtat, no només el valor que es dóna als rituals, sinó el que “s’amaga” darrera d’aquests. Proposem, doncs, una anàlisi del canvi en els continguts essencials que s’introduïren en quatre ritus de pas corresponents al naixement, entrada a l’edat adulta, formació d’una família i mort. Tot plegat es farà tenint en compte el context sociopolític de la RDA així com alguns dels processos i mecanismes que es posaren en marxa amb la finalitat d’implementar els “nous” rituals intentant que substituïssin els preexistents que eren, fonamentalment, protestants. Finalment, intentarem apuntar l’èxit o fracàs que tingueren cadascun dels ritus al llarg de l’existència de la RDA.

Abstract

This article seeks to explain how the socialist government of the German Democratic Republic attempted to reinvent four key rites of passage in order to reinforce general acceptance of a new symbolic universe. The case of the German Democratic Republic because it illustrates not stability and continuity in ritual form, but discontinuity on several levels simultaneously: cultural, social, economic, political, and religious. This rupture with the ritual practices of the past enhances our understanding not only of the importance accorded to rituals, but of what is “hidden” behind them. The analysis focuses on the most significant changes introduced into four rites of passage – birth, coming of age, marriage, and death – as well as the processes and mechanisms through which new ritual practices were introduced and substituted for older and essentially Protestant rituals. Finally, the success (or failure) of each of these new rituals over the duration of the GDR is assessed.

Quaderns-e Nº 07, 2006/a

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA