inici
 
     
Pàgina oficial de l'Institut Català d'Antropologia  
El gest digne per cantar tots junts a una sola veu

Jaume Ayats

Universitat Autònoma de Barcelona

RESUM

En els rituals col•lectius de la majoria de grups socials, en un moment determinat els participants canten —tothom junt en una sola veu i, aparentment, amb un sentiment únic— el cant que representa la unió i els valors del grup. A partir de proposar la noció “situació de cant emblemàtic”, ens hem entretingut a observar i a qüestionar aquest moment privilegiat de l’activitat col•lectiva, els valors i les convencions que se li atorguen, la re-presentació social que s’hi desenvolupa i, d’altra banda, els artefactes musicals que s’hi despleguen. En la segona part de l’article, tractem la mateixa situació però des del punt de vista de l’individu: com els diferents cants de grups socials diversos permeten articular la imatge complexa de l’individu que se sent part dels diferents grups. I el paper de relativització i de distància que hi juga la paròdia.

ABSTRACT
In the collective rituals of most social groups, in a certain moment, the participants sing —everybody with a single voice and, apparently, with an only sentiment— the song that represents the union and valors of the group. Proposing the concept of “situation of emblematic song”, we have observed and questioned this privileged moment of collective activity, the values and conventions attributed to it, the social representation which develops in it and, in the other side, the musical artefacts used in it. In the second part of this article we have looked into the same situation but from the individual view: how the different songs of social groups articulate the complex image of the individual who feels forming part of those groups, and also the relativism and distance that introduces the parody in that field.

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA