inici
 
     
   
Adorar imatges, venerar relíquies, menjar persones,
devorar déus: connotacions teoantropofàgiques del catolicisme

Gerard Horta

Departament d’Antropologia Social - Universitat de Barcelona

RESUM

El procés de secularització a Occident ha anat acompanyat d’un procés encara no conclòs de “descanibalització”. No ha de sorprendre que formes religioses dominants com el catolicisme situïn la devoració de déus i persones com el nucli de la creença en la fe que propugnen: l’adoració d’imatges i la veneració de relíquies prenen sentit en un context històric en què el catolicisme apareix vinculat a les consecucions més macabres de l’esperit europeu. Més enllà dels escarafalls mediàtics esdevinguts recentment a causa del succés encarnat per Armin Meiwes, “el caníbal de Rotenburg”, Occident participa i perpetua quotidianament la ingestió simbòlica del cos i la sang de Jesucrist. Els protagonistes d’aquest ritus en són els fidels catòlics, que a través de l’Eucaristia esdevenen d’una manera periòdica veritables actors socials imbuïts de profunds continguts caníbals. L’article recull i proposa la reflexió i la comprensió antropològiques entorn d’aquesta pràctica simbòlicament antropofàgica.

ABSTRACT
The process of secularisation in western societies has come along with a process of de-cannibalisation, which is not finished yet. It should not be surprising that prevailing religious forms as Catholicism place gods and human beings devouring at the core of their belief. Images adoration and relics veneration make sense in a historical context where Catholicism appears to be linked to the most macabre consequences of the spirit of Europe. Beyond media recent alarmism in view of the facts of Armin Meiwes, “the Rotenburg cannibal”, western societies practice and perpetuate everyday symbolic ingestion of the flesh and the blood of Christ. The actors of this ritual are the catholic faithful, who become by means of Eucharist real social actors full of cannibal contents. This article explains and claims for the anthropological comprehension of this cannibalistic symbolic practice.

 

 
    ISSN 1696-8298 © de cada text: el seu autor, © d'aquesta edicio: Quaderns-e de l'ICA