Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

20 (2) 2015. Més enllà d’una dicotomia enganyosa: reflexions sobre l’antropologia històrica

La gènesi del significat en un ritual: les fogueres catalanistes de la Nit de Sant Joan de 1906 i 1907

Jordi Castellví i Girbau

Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

La Nit de Sant Joan de l’any 1906, en mig d’una efervescència política catalana, s’inventa un nou ritual catalanista. El material exegètic de les cròniques periodístiques informen d’una festa per imaginar un futur nou, modern i de llibertat, però paradoxalment és expressat i reclamat amb elements simbòlics antics i tradicionals. El foc, les muntanyes i la nit santjoanenca en les seves versions romàntiques no solament s'articulen per a donar el missatge renovador volgut sinó que també generen significats particulars i inesperats sobre alguns problemes socials. Les “Foguerades Patriòtiques”, tal com se les anomena, esdevenen un ritual emergent, casual, amb objectes simbòlics molt potents, que possibilita la representació de la “unitat dels catalans” i de la “llibertat”, que és el discurs essencial de la coalició política Solidaritat Catalana, i incorpora al Foc de Sant Joan els significats que perduren amb força encara cent anys després.

Paraules clau: Foc de Sant Joan, ritual, significat, festa, Catalunya

Abstract

On Midsummer Eve 1906, in a time of political effervescence in Catalonia, a new Catalanist ritual was invented. The newspaper reports of the time speak of a festival evoking a new and modern future of freedom, but paradoxically this desire was expressed through traditional symbolic elements of considerable antiquity. Fire, mountains, and the romanticism associated with St. John’s Eve not only combined to create a message of renewal, but also generated unexpected meanings regarding certain social problems. The “Patriotic Bonfires”, as they were called, became an emergent ritual, combining powerfully symbolic objects in a way that made possible the representation of “Catalan unity” and “liberty”, essential elements in the discourse of the Solidaritat Catalana political coalition, and incorporated into the bonfires of St. John’s Eve the meanings that still endure a century later.

Keywords: St. John’s Eve bonfire, ritual, meaning, festival, Catalonia

Arxius relacionats:
La gènesi del significat en un ritual: les fogueres catalanistes de la Nit de Sant Joan de 1906 i 1907 (577Kb)