Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

19 (1) 2014. "Imatges, Mirades i Representacions"/ "Antropologia del Conflicte Urbà (II)"

El doble joc de les imatges. Les estàtues religioses en el culte a María Lionza (Veneçuela)

Roger Canals

Universitat de Barcelona (UB)

Resum

Prenent com a referència les teories de Tylor i de Lévi-Bruhl, aquest article pretén mostrar com, des dels seus inicis, el pensament antropològic s’ha vist confrontat amb l’ambigüetat de les imatges religioses, ambigüetat que es relaciona amb la seva doble natura “material” i “divina” alhora. Ara bé, l’atribució d’un “doble règim” a les imatges és un fenomen plenament contemporani, que ultrapassa l’àmbit de la imatge religiosa. L’exemple de les imatges de María Lionza, el culte afroamericà més practicat a Veneçuela, posa en evidència que el caràcter immediat o complexe atribuït a les imatges religioses no és una qualitat permanent i immutable, sinó dinàmica i fluctuant.

Paraules clau: culte a María Lionza, Veneçuela, imatge, representació, ritual de possessió, religió.

Abstract

Taking as a starting point the theories of Tylor and Lévi-Bruhl, this article aims to show how, from the very beginning, anthropological thought has had to contend with the ambiguity of religious images. This ambiguity derives from the dual nature–both “material” and “divine”– of these images. However, the attribution of a "double regime" to images is a fully contemporary phenomenon that transcends the realm of religious images. The example of the images of Maria Lionza, an Afro-American cult practiced in Venezuela, shows that the complexity and immediacy attributed to religious images is not a permanent and unchanging quality, but dynamic and fluctuating.

Keywords: cult of María Lionza, Venezuela, image, representation, ritual possession, religion.

Arxius relacionats:
3_Canals, Roger_dossier1.pdf (692Kb)