Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

18 (2) 2013. "Antropologia del Conflicte Urbà" / "Cossos en risc"

Una proposta d'anàlisi de l'imaginari cultural del cos i de la corporalitat tòxica

Jaume Mascaró Pons

Universitat de Barcelona

Resum

Aquest article vol dibuixar una marc general de l'estructura de l'imaginari cultural del cos en la cultura occidental i, més concretament, algunes de les categories i metàfores que determinen la percepció social de la toxicitat corporal. La majoria de les reflexions exposades, en especial les referides a la toxicitat, són producte de debats i diàlegs mantinguts en el sí del del grup de recerca sobre corporalitat i toxicitat del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona, que estan sent objecte de contrastació en l'anàlisi empírica dels discursos actuals sobre la toxicitat derivada de la contaminació, en general, i de la contaminació interna, en particular. Després d'explicar el concepte d'imaginari cultural, es plantegen algunes de les principals metàfores de l'imaginari del cos i s'analitzen les creences bàsiques sobre la toxicitat, en funció del seu suposat origen, extern o intern. Finalment es planteja una reflexió sobre els significats que els consumidors associen amb la disjuntiva eco (ecològic)/trans (transgènic) com a formulacions sintètiques sovint emprades en l’etiquetatge comercial d’aliments.

Abstract

This article offers a general framework for the structure of the cultural imaginary of the body in Western culture and, more specifically, some of the categories and metaphors that shape the social perception of body toxicity. Most of the ideas expressed here, especially those related to toxicity, emerged from discussion and debate among the members of the University of Barcelona Department of Social and Cultural Anthropology research group on corporality and toxicity, which is carrying out an empirical study comparing current discourses on toxicity resulting from chemical contamination in general and from internal contamination in particular. The concept of cultural imaginary facilitates identification of the principal metaphors of the body and analysis of basic beliefs about toxicity in terms of its assumed origins, both external and internal. Finally, the meanings consumers associate with the abbreviations eco (ecological) and trans (transgenic), frequently used commercially in food labeling, are explored.

Key words: cultural imaginary, body imaginary, toxic corporality, Western culture

Arxius relacionats:
Quaderns-e 18(2)_article1(Dossier2).pdf (284Kb)