Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

12/2008b. Miscel·lània

“Nature, morality, and ideology"

Dorijan Keržan

Abstract

New reproductive technologies and biotechnology are challenging many common facts about nature. Various forms of assisted conception can change the understanding of a family, parenthood, personhood, and personal identity. Based on interviews with physicians and other professionals at a fertility clinic, the particular understanding of ‘natural technologies’ is discussed. The idea of ‘natural technology,’ or technology that imitates nature was a powerful argument when the family and parenthood were debated some years ago in Slovenia, when new legislation on assisted reproduction was adopted. This paper shows that nature and culture can no longer be defined in separate discourses. Cultural and natural facts are increasingly becoming fluid, and even a matter of negotiation. Therefore, it is perhaps necessary to abandon those concepts as separate entities and observe them as a single concept seen from different viewpoints.


Resum

Les noves tecnologies de reproducció i la biotecnologia desafien molts llocs comuns sobre la natura. Formes diverses de concepció assistida poden canviar la comprensió de la família, la paternitat i la maternitat, la persona i la identitat personal. En base a entrevistes amb metges i altres professionals d’una clínica de fertilitat, aquest article analitza la comprensió particular de les “tecnologies naturals”. La idea d’una “tecnologia natural”, o una tecnologia que imita la natura, constituia un valor ideològic important en les discussions sobre família, paternitat i maternitat a Eslovènia ara fa uns anys, quan es va promulgar la nova legislació sobre reproducció assistida. Aquest article mostra que natura i cultura ja no poden ser definides de manera separada. Els fets culturals i naturals són cada cop més fluids i constitueixen fins i tot objecte de negociació. En conseqüència, potser caldria abandonar aquests conceptes en tant que entitats separades i considerar-los com a un únic concepte susceptible de ser observat des de punts de vista diferents.
 

Arxius relacionats:
Nature, morality, and ideology (141Kb)