Institut català d'antropologia

quaderns-e

ISSN: 1696-8298

12/2008b. Miscel·lània

“The Natural Ancestors. An Ethnography of Family Constellation Therapy"

Silvia Vignato

Università di Milano-Bicocca (Italy)

Abstract

In this paper, the practice of a particular kind of systemic psychotherapy called Family Constellation Therapy (FCT) is taken as an anthropological fieldwork. FCT draws its inspiration both from ethnographic experience and from the Christian Catholic religion. It relies on the idea of a ‘‘natural’’ or ‘‘true’’ family  and it is practiced by psychologists as well as by ‘alternative’ therapists. Its main feature is that it works through ritual and through what, in anthropology, would be called possession by a spirit, most likely an ancestor. Ethnography collected in Italy, Spain and India will show that FCT deals with a specific idea of ancestrality seen as both ‘natural’ and ‘good’, and thus defines the individual-cum-ancestors’ primacy over any wider social structure. Sociality, citizenship and state are mainly constructed as dangerous though historically unavoidable disturbances to nature and, ultimately, to health and morality. Conversely, it will be argued that precisely because it includes history as a specific set of ancestral relationships, in its practice FCT rescues any ancestorship as moral. This, for its middle-class patients, seems a good way to retrieve some power over themselves.


Resum

Aquest article utilitza com a treball de camp antropològic la pràctica d’una forma particular de psicoteràpia sistemàtica anomenada Teràpia de la Constel•lació Familiar (TCF). TCF s’inspira tant en l’experiència etnogràfica com en la religió cristiana catòlica. Es basa en la idea de què existeix una família “natural” i “vertadera” i la practiquen igualment psicòlegs i terapeutes “alternatius”.La seva característica principal és que funciona mitjançant un ritual i amb allò que en antropologia anomenaríem possessió per un esperit, gairebé sempre un avantpassat. L’etnografia, que es va portar a terme a Itàlia, Espanya i l’Índia, mostra que la TCF fa servir una idea específica d’ancestralitat, considerada a l’ensems “natural” i “bona”, i per tant estableix la primacia de la relació d’un individu amb els seus avantpassats per davant de qualsevol altre tipus d’estructura social. La sociabilitat, la ciutadania i l’estat es consideren fonamentalment com a perillosos tot i que històricament siguin destorbs inevitables per a la natura i, eventualment, per a la salut i moralitat. D’altra banda, l’article sosté que degut precisament a què s’inclou la història com a conjunt específic de relacions amb els avantpassats, a la pràctica TCF defineix com a moral qualsevol relació amb aquests avantpassats. Això és considerat com a una forma d’obtenir algun tipus de poder per part dels pacients de classe mitjana.
 

Arxius relacionats:
The Natural Ancestors. An Ethnography of Family Constellation Therapy (97Kb)