Normes de presentació

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS A LA REVISTA QUADERNS I QUADERNS-E DE  L’INSTITUT CATALÀ D’ANTROPOLOGIA

1.    Els textos poden redactar-se en català, castellà, francès, anglès o portuguès.
2.    Cal presentar els treballs en tractament de text Word a l'adreça: quadernsica@antropologia.cat.
3.    Els articles han de tenir entre 6000 i 8000 paraules, incloent la bibliografia, les notes a peu de pàgina i el resum. El resum ha d’incloure un màxim de 6 paraules clau.
4.    Les ressenyes hauran de tenir entre 800 i 1000 paraules i els apunts etnogràfics, notes de recerca i comentaris entre 3000 i 5000.
5.    Les referències bibliogràfiques s'han d'incloure en el text com segueix: (Said 1990: 223).
6.    El títol ha d'anar en minúscula i negreta, sense sagnats ni centrats. Sota l'encapçalament, en minúscula, cal escriure el nom i cognoms de l'autor i sota el nom, en cursiva, la institució científica a la qual està vinculat.
7.    Els subtítols s’escriuran en negreta.
8.    Les citacions inferiors a quatre línies s’inclouran en el text principal entre cometes, i les superiors en un paràgraf independent del text principal sense cometes.
9.    La presentació de la bibliografia, al final del text i per ordre alfabètic, ha de seguir el model indicat en el requadre final.
10.    En el cas dels articles, al final del text i després de la bibliografia, cal redactar un resum, de 10 a 15 línies, en la llengua del text i en anglès. En el cas d’articles redactats en anglès, el resum en anglès també ha de ser o en català o en castellà.
11.    En un full a part cal adjuntar el nom i cognoms de l'autor, l'adreça institucional i la personal o de contacte, telèfon, fax i/o correu electrònic.
12.    Tota la correspondència s'adreçarà a: Revista Quaderns. Institut Català d'Antropologia. C/ Casp 43, baixos, Barcelona 08010. Tel. 93 1713770, e-mail: quadernsica@antropologia.cat


NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS A LA REVISTA QUADERNS I QUADERNS-E DEL INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA

1.    Los textos pueden redactarse en catalán, castellano, francés, inglés o portugués.
2.    Los trabajos deben presentarse en procesador de texto Word en documento adjunto (a la dirección electrónica: quadernsica@antropologia.cat).
3.    Los artículos deben tener entre 6000 y 8000 palabras, incluyendo la bibliografía, las notas a pie de página y el resumen. El resumen debe incluir un máximo de 6 palabras clave.
4.    Las reseñas tendrán entre 800 y 1000 palabras y los apuntes etnográficos, notas de investigación i comentarios, entre 3000 y 5000.
5.    Las referencias bibliográficas deben incluirse en el texto, como sigue: (Said 1990: 223).
6.    El título debe ir en minúscula y negrita, sin sangrados ni centrados. Bajo el encabezamiento, debe escribirse el nombre completo del autor en minúscula y debajo, en cursiva, la institución científica a la que está vinculado.
7.    Los subtítulos se escribirán en negrita.
8.    Las citas inferiores a cuatro líneas se incluirán en el texto principal entre comillas, y la superiores en un párrafo independiente del texto principal sin comillas.
9.    La presentación de la bibliografía, al final del texto y por orden alfabético, debe seguir el modelo indicado en el recuadro final.
10.    En el caso de los artículos, al final del texto y después de la bibliografía, debe presentarse un resumen, de 10 a 15 líneas, en la lengua del texto y en inglés. En el caso de textos redactados en inglés, el resumen en inglés también debe ser o en catalán o en  castellano.
11.    En una hoja aparte se debe adjuntar el nombre y apellidos del autor, la dirección institucional y la personal o de contacto, así como su teléfono, fax y/o correo electrónico.
12.    Toda la correspondencia se dirigirá a: Revista Quaderns. Institut Català d'Antropologia.C/ Casp 43, baixos, Barcelona 08010. Tel. 93 1713770, e-mail: quadernsica@antropologia.cat


 

 


INSTRUCTIONS FOR THE SUBMISSION OF MANUSCRIPTS TO QUADERNS AND QUADERNS-E DE L'INSTITUT CATALÀ D'ANTROPOLOGIA

1.    Manuscripts may be submitted in the following languages: Catalan, Spanish, French, English or Portuguese.
2.    Manuscripts should be submitted in Word format as attachments to an e-mail message addressed to: quadernsica@antropologia.cat
3.    Manuscripts should be between 6000 and 8000 words in length, including references, footnotes and abstract. The abstract should include no more than 6 keywords.
4.    Book reviews should be between 800 and 1000 words in length, and ethnographic field reports, research notes, and commentaries between 3000 and 5000 words.
5.    Bibliographic references in the text should appear as in the following example: (Said 1990: 223).
6.    The title of the manuscript should be written in lower-case letters and boldface type; it should not be centered or indented. The author's full name should appear under the title, and the author's institutional affiliation should appear in italics under the author's name.
7.    Subtitles should be written in boldface type.
8.    Text citations of four lines or less should be included in the main text in quotation marks, and text citations of more than four lines should be in an indented paragraph without quotation marks.
9.    References cited should appear at the end of the text in alphabetical order, and follow the format shown in the examples below.
10.    An abstract 10-15 lines in length should be included at the very end of the document in the language of the manuscript and in English. For English-language manuscripts, the abstract should appear in English and in either Catalan or Spanish.
11.    A separate page should be included with the author's full name, mailing address, institutional affiliation, telephone and fax numbers and/or electronic mail.
12.    All correspondence and manuscripts for consideration should be sent to: Revista Quaderns, Institut Català d'Antropologia, C/ Casp 43, baixos, Barcelona 08010. Tel. 93 1713770, e-mail: quadernsica@antropologia.cat


 


 

 

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA / REFERENCES CITED

 

 Llibre / Libro / Book

TONKIN, E. et al. (eds) (1989) History and Ethnicity, ASA Monographs 27, London and New York: Routledge.

Capítol de llibre / Capítulo de libro / Book chapter

VALDÉS, R. (1991) "Ecología y trabajo en un concejo del occidente astur", in Prat, J. et al. (eds) Antropología de los pueblos de España, Madrid: Taurus Universitaria, pp.400-415.

Article de revista / Artículo de revista / Journal article

MALLART, Ll. (1995-96) "Jugar amb l'infinit", Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia 8 (1), pp.9-43.

 Documents electrònics /Documentos electrónicos / Electronic and online sources

 AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION (2000[1992])  "Planning for the Future: Current Long-Range Plan for the American Anthropological Association", http://www.aaanet.org/committees/lrp/lrplan.htm, accessed January 18, 2001.